Termos e condicións de uso

OBXECTO:

A presente páxina Web foi deseñada para dar a coñecer os servizos ofertados pola entidade “SUMELEC GALICIA S.L.”, Rúa da Rosa 40, Santiago de Compostela, provincia de A Coruña, con Código Postal 15701, España; así como para a recepción de posibles pedidos e contactos comerciais.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

Os dereitos de propiedade intelectual da páxina www.sumelec.com, o seu código fonte, deseño, estruturas de navegación e os distintos elementos nela contidos son titularidade de “Sumelec Galicia S.L.”, a quen corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calquera forma e, en especial, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, de acordo coa lexislación española e da unión europea aplicable.

O portal de “Sumelec Galicia S.L.”, as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nas mesmas, inclúen textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, programas informáticos, así como logotipos, marcas, nomes comerciais, ou outros signos distintivos, protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dos que “Sumelec Galicia S.L.” son titulares ou lexítimas licenciatarias.

CONTIDOS:

Facilítase a través desta Web información acerca de servizos destinados a coñecemento público que en todo caso suxeitaranse aos termos e condicións expresamente detallados en cada momento e que son accesibles desde esta páxina Web, os cales se suxeitarán ás distintas disposicións legais de aplicación.

ACCESO E USO:

Tanto o acceso a esta páxina Web, como o uso que poida facerse da información e contidos incluídos na mesma, será da exclusiva responsabilidade de quen o realice.

As condicións de acceso a esta Web estarán supeditadas á legalidade vixente e os principios da boa fe e uso lícito por parte do usuario da mesma, quedando prohibido con carácter xeral calquera tipo de actuación en prexuízo de “Sumelec Galicia S.L.”.

Considerarase terminantemente prohibido o uso da presente páxina Web con fins ilegais ou non autorizados.

Queda prohibida calquera modalidade de explotación, incluíndo todo tipo de reprodución, distribución, cesión a terceiros, comunicación pública e transformación, mediante calquera tipo de soporte e medio, das obras antes referidas, creacións e signos distintivos sen autorización previa e expresa dos seus respectivos titulares. O incumprimento desta prohibición poderá constituír infracción sancionable pola lexislación vixente.

No entanto, pola súa conta e risco, o usuario poderá descargar ou realizar copia de tales elementos exclusivamente para o seu uso persoal, sempre que non infrinxa ningún dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de “Sumelec Galicia S.L.”, nin os altere total ou parcialmente. En ningún caso, iso significará unha autorización ou licenza sobre os dereitos de propiedade de “Sumelec Galicia S.L.”.

Queda prohibido, salvo nos casos que expresamente o autorice “Sumelec Galicia S.L.”, presentar as páxinas de “Sumelec Galicia S.L.”, ou a información contida nelas baixo frames ou marcos, signos distintivos, marcas ou denominacións sociais ou comerciais doutra persoa, empresa ou entidade.

RESPONSABILIDADE:

“Sumelec Galicia S.L.” non se fai responsable baixo ningún concepto por ningún tipo de dano que puidesen ocasionar os Usuarios á presente páxina Web, ou a calquera outra, polo uso ilegal ou indebido da mesma, ou dos contidos e informacións accesibles ou facilitadas a través dela.

SERVIZO:

“Sumelec Galicia S.L.” resérvase o dereito de suspender o acceso á súa páxina Web, sen previo aviso, de forma discrecional e temporal, por razóns técnicas ou de calquera outra índole, podendo así mesmo modificar unilateralmente tanto as condicións de acceso, como a totalidade ou parte dos contidos nela incluídos.

XERAIS:

Para toda cuestión litigiosa ou que incumba á Páxina Web de “Sumelec Galicia S.L.”, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso desta páxina Web, os Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario. O acceso á páxina Web de “Sumelec Galicia S.L.” implica a aceptación de todas as condicións anteriormente expresadas.

HIPERENLACES:

Os hiperenlaces contidos no sitio web de “Sumelec Galicia S.L.” poden dirixir a páxinas Web de terceiros. “Sumelec Galicia S.L.” non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer nos devanditos sitios, que terán exclusivamente carácter informativo e que en ningún caso implican relación algunha entre “Sumelec Galicia S.L.” e ás persoas ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

USO DE COOKIES:

“Sumelec Galicia S.L.” pode utilizar cookies cando un Usuario navegue polas páxinas web do Portal. As cookies asócianse unicamente co navegador dun computador determinado (un Usuario anónimo), e non proporcionan por si mesmas o nome e apelidos do Usuario. Grazas ás cookies, resulta posible que “Sumelec Galicia S.L.” recoñeza as preferencias sobre os contidos do Portal seleccionados en visitas anteriores polos Usuarios, para poder lembrar as súas preferencias sen que teñan que volver seleccionalas en visitas posteriores.

O Usuario ten a posibilidade de configurar a súa navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a instalación de cookies no seu disco duro.

Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o Portal, non resulta necesario que o Usuario permita a instalación das cookies enviadas por “Sumelec Galicia S.L.”, sen prexuízo de que, en tal caso, sexa necesario que o Usuario teña que realizar esta selección en cada ocasión que visite o Portal.

CONFIDENCIALIDADE E SEGREDO PROFESIONAL:

Os datos recolleitos en todas as comunicacións privadas entre “Sumelec Galicia S.L.” e os clientes ou usuarios serán tratados con absoluta confidencialidade, comprometéndose “Sumelec Galicia S.L.” á obrigación de segredo dos datos de carácter persoal, ao seu deber de gardalos e adoptar todas as medidas necesarias que eviten a súa alteración, perda e tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido no Regulamento de Medidas de Seguridade dos Ficheiros Automatizados que conteñan datos de carácter persoal.

Ademais, tamén terá a condición de confidencial a información de calquera tipo que as partes intercambien entre si, aquela que estas acorden que ten tal natureza, ou a que simplemente verse sobre o contido da devandita información. A visualización de datos a través de Internet, non suporá o acceso directo aos mesmos, salvo consentimento expreso do seu titular para cada ocasión.

Recomendamos ao cliente que non facilite a terceiro algún a súa identificación, contrasinal ou números de referencia que “Sumelec Galicia S.L.” puidese proporcionarlle. Así mesmo, para garantir que a protección do segredo profesional entre “Sumelec Galicia S.L.” e o cliente presérvese en todas as comunicacións, o cliente/usuario non debe revelar a información confidencial a terceiros.

CAMBIOS NA POLÍTICA DE SEGURIDADE E DE PROTECCIÓN DE DATOS:

“Sumelec Galicia S.L.” resérvase o dereito de modificar a súa política de seguridade e protección de datos co obxecto de adaptalo ás novidades lexislativas ou jurisprudenciales, así como as que puidesen derivarse de códigos tipo existentes na materia, ou por decisións corporativas estratéxicas, con efectos da data de publicación da devandita modificación na páxina Web de “Sumelec Galicia S.L.”.

DIRECCIÓN DE CONTACTO:

O sitio web www.sumelec.com, é xestionado por SUMELEC GALICIA S.L. con CIF B70190756.

O ficheiro creado está situado no domicilio social, o cal queda establecido aos efectos do presente Aviso Legal, en “Sumelec Galicia S.L.”, Rúa da Rosa 40, Santiago de Compostela, provincia de A Coruña, con Código Postal 15701, España; baixo a supervisión e control de “Sumelec Galicia S.L.”, quen asume a responsabilidade na adopción de medidas de seguridade de índole técnica e organizativa para protexer a confidencialidade e integridade da información, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable.

“Sumelec Galicia S.L.”, a tenor da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, comunícalles que a acepción ampla da devandita Lei, engloba entre estes servizos a subministración de información por devandito medio. En todo caso, será de aplicación a este respecto, a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a súa normativa de desenvolvemento, en especial, no que se refire á obtención de datos persoais, a información aos interesados e a creación e mantemento de ficheiros de datos persoais.

Uso de cookies

Esta web utiliza cookies para mejorar su experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR